een goed voornemen 2015

Dit is de tijd waarin iedereen nadenkt wat te doen in het nieuwe jaar. Je zet alles op een rijtje en probeert keuzes te maken.

Om u te helpen van het maken van een keuze , willen wij u attent maken op het volgende :
Op minder dan een dag reizen van Nederland wonen mensen die niets te kiezen hebben , die zijn gehandicapt geworden door een ongeval , een ziekte of anders .

Voor die mensen, en voor alle andere mensen die een rolstoel nodig hebben, heeft onze collega Maarten Bottelier 10 jaar geleden MobilityCare opgericht. Het is een werkplaats in Tanzania waar rolstoelen worden gemaakt van uitsluitend lokaal verkrijgbare constructie materialen. Op die manier zijn er altijd reparaties mogelijk, in tegenstelling tot geïmporteerde rolstoelen. Daar zijn geen onderdelen voor en bovendien zijn ze met hun kleine voorwieltjes ongeschikt voor de slechte Afrikaanse wegen.

Een rolstoel biedt fysiek gehandicapten kansen op een beter leven. Mensen hebben weer kans op werk, kunnen weer deelnemen aan het sociale leven, kinderen kunnen naar school en misschien het belangrijkste: mensen krijgen hun waardigheid ermee terug.

Stichting African Wheelchairity (AWC) werft fondsen in Nederland om die mensen te helpen die een rolstoel (240 euro) niet kunnen betalen. MobilityCare stuurt aanvragen per mail naar AWC. De details van de aanvrager staan daarin vermeld met foto en de prijs van de rolstoel die nodig is. De foto van de aanvrager in zijn/ haar nieuwe rolstoel wordt tenslotte naar AWC gemaild om aan te tonen dat de rolstoel is geleverd.
MobilityCare maakt ongeveer 100 rolstoelen per jaar. Een deel daarvan wordt geleverd aan ziekenhuizen. Die rolstoelen worden volledig betaald en AWC heeft daar geen bemoeienis mee. Het zijn juist de mensen zonder middelen van bestaan waar AWC zich sterk voor maakt.

BIM leden kijken graag verder dan de giek lang is en een aantal leden hebben mensen in Tanzania geholpen d.m.v. een bijdrage aan AWC.

Een voorbeeld is :

Door middel van een bijdrage van Peter de Jong www.kraanmachinisten.eu heeft Grace een rolstoel

grace.jpg

Ook andere machinisten gingen u voor , zoals :

Jan Bootsma . jb@interimmachinisten.nl

Martin van de Berg . mv.vandenberg@gmail.com


Past dit in uw goede voornemens voor 2015?

Stort uw bijdrage op :

Stichting African WheelChairity
IBAN: NL10RABO0153746815

Elke bijdrage is van harte welkom!

MobilityCare:                                   http://wheelchairs.co.tz/
Stichting African Wheelchairity:         www.africanwheelchairity.nl

Alvast bedankt !

wheel-charity.jpg


BIM wenst u een gezond 2015 !

 

 

 

 

TCVT wijziging wetgeving kraanmachinisten

TCVT wijziging wetgeving kraanmachinisten


Recent is duidelijk geworden dat het ministerie van SZW de door TCVT gevraagde wijzigingen in de certificatieschema machinisten (W4) al eind december 2013 heeft gepubliceerd en per 1 januari 2014 inwerking heeft laten treden.
Normaliter informeert SZW betrokkenen over dergelijke wetswijzigingen. Helaas is dit, ondanks meerdere verzoeken hiertoe vanuit TCVT, in dit geval niet gebeurd.

Per 1 januari 2014 is het volgende gewijzigd:
Een machinist met een certificaat MK, mag ook hijsen met een ALK, GVM en VRK (hiermee is de regeling van voor 1-1-2013 weer in ere hersteld).
Een machinist met een certificaat MTK, mag ook hijsen met een TK (dit is een door TCVT verzochte wijziging. Voorheen mocht een machinist met een certificaat TK ook draaien op een MTK. Dit is sinds 1-1-2013 niet meer mogelijk).

MK = mobiele kraan
MTK = mobiele torenkraan
TK = torenkraan
ALK = autolaadkraan met hijsfunctie
GVM = grondverzetmachine met hijsfunctie
VRK = verreiker met hijsfunctie
(bron tcvt)

Vernieuwde website!

We hebben de website vernieuwd! Het leden gedeelte bevat nu de volledige profielen zodat de ervaring en opleidingen van de machinisten direct duidelijk zijn. Daarnaast is de website nu ook geschikt voor mobiele telefoon en tablet. 

We hebben ook een linkedIn bedrijfspagina: beroepsvereniging-interim-machinisten. Volg ons ook via linkedIn waar we onze nieuwsberichten zullen plaatsen.

Bijscholingscursussen TCVT bij via de BIM .

Vanaf 2011 is het mogelijk om via de BIM de TCVT- verplichte bijscholingscursussen te volgen in alle TCVT-categorieën.
De bijscholingscursussen zijn zeer praktijkgericht, worden gerealiseerd in groepen van 7 tot 15 personen en worden in het hele land op locatie gegeven. Voor zzp-hijskraanmachinisten zal worden geprobeerd zoveel mogelijk regiogroepen te formeren en een geschikte locatie te vinden. Voor kraanmachinisten in loondienst kan de bijscholingscursus in company gegeven worden; de trainer komt vervolgens op locatie met een complete set leermiddelen.

Het is ook mogelijk om een vervangende kraanmachinist op de bouwplaats voor u te regelen.

Kraanmachinisten met een TCVT-persoonscertificaat , dat na 1 juli 2008 is afgegeven , zijn verplicht gedurende de geldigheidsperiode van 5 jaar tussentijds bijscholing te volgen . Alleen dan kan men na 5 jaar voor her certificatie in aanmerking komen. Voor de kraanmachinist mobiele kraan geldt deze verplichting alleen dan wanneer het TCVT-persoonscertificaat is afgegeven na 1 februari 2008.

Zie hiervoor de info op deze website “kraanmachinist nodig “.

Bijscholing bij via de BIM : praktijkgericht en niet saai!
Een bijscholing volgen bij via de BIM betekent niet uren in de boeken zitten en vermoeid worden met puur theoretische vragen. Integendeel , de bijscholing is zeer praktijkgericht en wordt gegeven door een van de tiental zeer ervaren trainers met ruime praktijkervaring. Er wordt met behulp van visuele ondersteuning veel aandacht geschonken aan het bewust omgaan met hijsgereedschap en hijsmiddelen.

De opzet van de opleidingen via de BIM, is dat tijdens de bijscholingscursussen , de minder ervaren kraanmachinist leert van de ervaren hijskraanmachinist.

De groepen worden dan ook gemengd samengesteld, zodat er meer dan voldoende ruimte is voor het uitwisselen van ervaring en kennis door middel van het onderwijsleergesprek.

Heeft u interesse voor de bijscholing kraanmachinist ?
Stuur dan een mail met uw volledige persoonsgegevens (inclusief registratienummer TCVT en e-mail adres) naar info@hijsopleidingen.nl of bel voor informatie met tel. 06-53396050. .
U ontvangt zo spoedig mogelijk een uitnodiging voor de eerstvolgende cursus.

Nieuwe regelgeving

Per 1 januari 2013 wijzigen de regels voor tewerkstelling van buitenlandse machinisten op bouwplaatsen in Nederland.De tot op heden geldende ontheffingsregeling van Inspectie-SZW vervalt per 31 december 2012. Hiervoor in de plaats komt een check op de beroepskwalificaties van de buitenlandse machinist door decertificerende instelling (CKI: voor TCVT zijn dat DNV of TuV Rheinland).

Op basis van de wettelijke regeling voor wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties, wordt door de CKI bekeken of de betreffende machinist voldoende bekwaam is om veilig te werken in de openbare ruimte.

Zo ja, dan ontvangt de machinist een werkverklaring (bij tijdelijk werk) of een TCVT-certificaat (bij werk voor een langere tijd) van de CKI.

Zo nee, dan moet de machinist een proeve van bekwaamheid bij de CKI afleggen op de ontbrekende kwalificaties, waaruit moet blijken dat hij veilig kan werken.

Een buitenlandse machinist kan overigens altijd een TCVT-examen doen.

Dit is mogelijk in de Nederlandse, Duitse, Engelse of Franse taal.

Bron www.tcvt.nl

Persbericht dd . 14 december 2012

Nederlandse machinisten moeten in het bezit zijn van een TCVT-certificaat om op een Nederlandse bouwplaats te mogen hijsen met een hijskraan van 10tm of zwaarder.

Voor buitenlandse machinisten zijn de eisen geharmoniseerd en daarmee op het veiligheidsniveau van de Nederlandse machinist gebracht.

TCVT heeft een stroomschema opgesteld waaruit blijkt wanneer een buitenlandse machinist op een Nederlandse bouwplaats hijswerkzaamheden mag uitvoeren (www.tcvt.nl).

Resumé 2012 en vooruitblik 2013

Het einde van 2012 komt langzaamaan weer in zicht. Een jaar dat vol stond van indrukwekkende gebeurtenissen. Niet alleen vonden de verkiezingen plaats maar ook ligt er een nieuw regeerakkoord op tafel. Kabinet Rutte II is bezig forse bezuinigingen door te voeren, bezuinigingen die iedere Nederlander, en dus ook u als zelfstandige ondernemer, zal gaan voelen.

Er is veel gebeurd in 2012 en ook in 2013 gaan er een aantal dingen veranderen voor u als zelfstandige ondernemer. De BIM zet de belangrijkste wetswijzigingen voor u op een rij, zodat u in één oogopslag kunt zien wat er al veranderd is en wat er nog gaat veranderen.

Arboregels

Afgelopen juli zijn er enkele belangrijke wetswijzigingen doorgevoerd in de Arbowet. Ook de Arboverplichtingen voor zelfstandige ondernemers zijn daarbij gewijzigd. Tot juli 2012 golden alleen regels voor ernstige risico’s en gevaar voor derden, maar in de nieuwe situatie gelden ook voor zelfstandige ondernemers alle regels waarin maatregelen worden voorgeschreven tegen arbeidsrisico’s. Deze extra regels betreffen bijvoorbeeld risico’s als tillen, lawaai en trillingen. Dit heeft tot gevolg dat u als zelfstandige ondernemer dezelfde bescherming krijgt als een werknemer in loondienst op het moment dat u op dezelfde werkplaats aan de slag gaat als een werknemer. Voor zelfstandige ondernemers die alleen werken, blijven de regels onveranderd.

Maximum incassokosten

Er geldt sinds 1 juli 2012 een wettelijke regeling voor buitengerechtelijke incassokosten. Incassokosten zijn de kosten die men als schuldeiser maakt om een geldvordering te innen, als de schuldenaar deze niet uit zichzelf betaalt. De vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend als percentage van het bedrag dat de schuldenaar aan u als schuldeiser verschuldigd is. Hoe hoger de vordering, hoe lager het percentage. Er geldt een minimumbedrag van € 40,= en een maximumbedrag van € 6.775,=.

Waadi wetswijziging

Op 1 juli 2012 heeft er een belangrijke wijziging plaatsgevonden in de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (Waadi). Vanaf deze datum is iedere ondernemer die arbeidskrachten ter beschikking stelt of zich opstelt als bemiddelaar bij het tot stand brengen van een arbeidsovereenkomst tussen partijen verplicht zich te registreren bij de Kamer van Koophandel. Van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten is sprake wanneer tegen vergoeding arbeidskrachten aan een ander ter beschikking worden gesteld, waarbij de arbeidskrachten onder toezicht en onder leiding van die ander werk verrichten anders dan via een arbeidsovereenkomst.

Wanneer een onderneming zich voor deze activiteiten niet bij de Kamer van Koophandel registreert, riskeert zij een boete die bij herhaling op kan lopen tot € 36.000. Een fiks bedrag, zeker voor zelfstandige ondernemers. De wijziging is vooral gericht om malafide uitzendbureaus aan te pakken en om de controle en toezicht op deze bedrijven te optimaliseren. Ter opheldering zal een speciaal Q&A document voor zelfstandige ondernemers in het nieuwe jaar verschijnen.

BTW tarief verhoogd

Het algemene BTW tarief is in oktober 2012 van 19% verhoogd naar 21%. Het lage BTW tarief blijft 6%. Het BTW tarief van 21% dient te worden gebruikt voor goederen en diensten die u levert vanaf 1 oktober 2012. Hierbij is de leveringsdatum bepalend en niet de factuurdatum. Bij de levering van onroerende zaken geldt voor een aantal situaties een overgangsregeling.

Duidelijkheid inzake TCVT-eis voor buitenlandse hijskraan machinisten .